2. НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗНО

На формування у випускників шкіл упевненості в своїх силах та усвідомлення ними рівних можливостей щодо вступу до вищого навчального закладу значний вплив має забезпечення конфіденційності тестових завдань ЗНО. З метою збереження конфіденційності Міністерство освіти і науки України, Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розробили механізм підготовки тестових завдань шляхом обмеженого доступу осіб до цього важливого етапу зовнішнього незалежного оцінювання. Наприклад, для проведення ЗНО-2009 було сформовано по три групи розробників з кожного навчального предмета. Вони створили понад 500 варіантів тестів, з них 33 - використані для незалежного тестування, 495 псевдоваріантів залишилися не затребуваними [21]. Тобто праця багатьох науковців, викладачів, учителів не була раціонально використана.

З огляду на це доцільно поставити питання про вдосконалення механізму використання цих напрацювань у навчальному процесі з метою покращення підготовки випускників до ЗНО. Першим кроком в цьому напрямку стало оприлюднення Українським центром оцінювання якості освіти зразків завдань з різних предметів. Наприклад, з історії України наведено 358 завдань (http://www.testportal.gov.ua/index.php/text/hist/). Наступним логічним кроком мало б стати створення Бази даних тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання (БД тестових завдань ЗНО) з усіх предметів, винесених на ЗНО.

Підготовка та оприлюднення БД тестових завдань ЗНО значно поліпшить підготовку випускників шкіл до ЗНО. Це також зніме проблему негативного ставлення випускників, їхніх батьків, громадськості до незалежного тестування, сприятиме кращій педагогічній та психологічній готовності випускників до зовнішнього незалежного оцінювання, забезпечить соціально-психологічний захист абітурієнтів.

БД тестових завдань ЗНО - це достатньо великий за обсягом набір тестових завдань з певного навчального предмета, який містить диференційовані за рівнем складності завдання, що охоплюють повний курс навчального предмета і тривалий час застосовуються для навчання та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів системи загальної середньої освіти.

Створення БД тестових завдань ЗНО має здійснюватися на тих самих принципах, що й розробка тестів зовнішнього незалежного оцінювання, а саме:
- повноти змісту предмета, визначеного державними стандартами середньої освіти;
- валідності та надійності за змістом;
- диференційованості за рівнем складності та розподільної здатності;
- пропорційності у визначенні кількості завдань з того чи іншого розділу навчальної програми;
- практичної спрямованості (завдання, в яких передбачається практичне застосування навчального матеріалу);
- поліморфності, тобто різноманітних за формою завдань: закриті (з однією чи кількома правильними відповідями); на встановлення відповідності та послідовності; завдання, які вимагають розгорнутої відповіді (з навчальних предметів, де використовуються відкриті тести);
- конгруентності тестових завдань елементу змісту навчання (здійснення експертизи технологічної якості тестів);
- адаптованості щодо використання тестових завдань іншими мовами;
- конфіденційності змісту тестів та ін.

Проте БД тестових завдань ЗНО має базуватися й на інших принципах, зокрема:
- конфіденційності не змісту тестів, а їх варіантів, які щорічно можна змінювати;
- доступності використання БД тестових завдань ЗНО у навчальному процесі, в тому числі для самостійного опрацювання учнями тестових завдань;
- можливості довготривалого використання, тобто підготовлені тести не мають змінюватись впродовж терміну вивчення певного навчального предмета. Наприклад, з історії України термін може тривати 6 років, оскільки цей предмет вивчається з 7-го по 12-й класи;
- багатоваріантності тестових завдань для проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
- багатофункціональності оцінювання рівня навчальних досягнень учнів (використання тестових завдань для здійснення вхідного, поточного, тематичного контролю учнів вчителями-предметниками безпосередньо на уроках і у позаурочний час для проведення індивідуальної або корекційної роботи шляхом залучення учнів до самостійного розв'язування тестових завдань);
- поетапного впровадження БД тестових завдань ЗНО (від одноваріантного тестування до багатоваріантного; від одноразового проведення тестування
з кожного предмета для всіх випускників до довготривалого, починаючи з березня-квітня до травня-червня; від використання великої кількості залучених осіб (інструкторів, екзаменаторів), пунктів реєстрації, пунктів проведення тестування до обмеженої їх кількості, але з продовженим режимом робочого дня; від використання паперових носіїв (зошитів з тестовими завданнями) до автоматизованої системи оцінювання з використанням мережі Інтернет).

Підготовка та видання БД тестових завдань ЗНО передбачає реалізацію завдань з трьох стратегічних напрямків:
- визначення (згідно із державними стандартами освіти) ключових компетенцій і критеріїв їх оцінювання у змісті навчальної програми та програми ЗНО. Реалізацію цього напрямку могли б забезпечити МОН України та УЦОЯО шляхом удосконалення базового навчального плану та відповідних програм - як навчальних, так і програм зовнішнього незалежного оцінювання;
- впровадження у шкільний навчальний процес системи оцінювання навчальних досягнень учнів на основі тестових технологій. Тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання мають набути не тільки оцінювальної, а й розвивальної, навчальної, діагностичної, корекційної функцій з кожного навчального предмета на конкретних етапах його вивчення, тобто у відповідності до вимог, які учні повинні знати, вміти на той чи інший етап вивчення навчального предмета;
- удосконалення на центральному, регіональному, районному (міському), шкільному рівнях планування та управління навчальним процесом з урахуванням особливостей зовнішнього тестування, а також безпосереднього планування та управління процесом незалежного тестування.

Із цих стратегічних напрямків у галузі освіти є значні досягнення, накопичено певний досвід як у системі загальної середньої освіти, так і вищої школи. Проте, ще не створено єдину стабільну систему щодо вимірювання та об'єктивного оцінювання рівня навчальних досягнень випускників шкіл. Такою системою може стати Інтернет-орієнтована система вимірювання навчальних досягнень за БД тестових завдань ЗНО.

Кроком в напрямку створення єдиної БД тестових завдань ЗНО історії України може стати запропонована автором система Інтернет-тестування з базою даних (що продовжує поповнюватися), яка нараховує на цей час 46 тестів і понад 600 тестових завдань в форматі ЗНО. Для наповнення бази даних системи тестування використовуються тестові завдання, розроблені як УЦОЯО [5, 14, 17], так і окремими авторами [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30].