4. ПЕРЕВАГИ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

Хоча інтерес до комп'ютерного тестування посилюється необхідністю забезпечення належної підготовленості випускників шкіл до проходження зовнішнього оцінювання, його поширення потребує заходів щодо систематичного використання тестових технологій для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. Проте немає сумніву, що результативність таких заходів, особливо якщо йдеться про впровадження саме комп'ютерного тестування, вийде за межі підготовки до зовнішнього оцінювання і позитивно вплине на весь навчальний процес.

Відзначаючи переваги комп'ютерного тестування, відомий американський фахівець із тестування А. Анастазі зазначала, що "комп'ютери завдяки високій швидкості аналізу й переробки даних змінили майже всі етапи тестування - від створення тесту до його застосування, підрахунку показників, реєстрації й інтерпретації" [1]. Отже, класифікацію переваг комп'ютерного тестування доцільно здійснити, вибравши за основу етапи діяльності, пов'язані з використанням тестових технологій у навчальному процесі.

Оскільки йдеться про потенційні переваги, будемо характеризувати їх як можливості щодо реалізації певного аспекту практичного застосування тестових технологій.

Зазначені переваги можна подати інтегрованими в кілька груп.

1. Переваги, пов'язані з постановкою тестових завдань:
а) можливість використовувати графічні форми в поданні завдань (наприклад, указати потрібний фрагмент зображення; скомпонувати зображення, схему тощо із заданих фрагментів; доповнити зображення відсутнім фрагментом або підписом; знайти відповідність між текстовими і графічними компонентами тощо);
б) можливість використовувати аудіо- і відеозаписи для:
- формулювання завдання;
- подання об'єкта, стосовно якого воно формулюється;
- подання варіантів відповідей на завдання (завдання на вибір правильної відповіді із запропонованих варіантів, кожен з яких представлений аудіо- або відеозаписом).
Це уможливлює постановку різноманітних тестових завдань, наприклад, на аналіз явища або ситуації, представлених відеосюжетом;
в) можливість використовувати завдання, розраховані на їх виконання в інтерактивному режимі. Це дозволяє:
- будувати серію послідовних запитань стосовно деякого твердження, об'єкта або ситуації, заданих текстовим описом, графічно, в усній формі або представлених відеофрагментом;
- виводити на екран не всю сукупність варіантів відповіді на завдання, а пред'являти їх тестованому по черзі, залишаючи на екрані тільки один варіант для аналізу. Це дає змогу покроково занурювати тестованого в усе більш глибокий аналіз об'єкта;
г) можливість установлювати для кожного із тестових завдань певний спосіб урахування результату його виконання. Це дає змогу диференціювати їхні значущість, вплив на підсумковий результат; використовувати в тесті позапредметні завдання, наприклад, призначені для перевірки сконцентрованості уваги тестованого та ін.; передбачати виключення певних завдань із підсумкового оцінювання тощо.

2. Переваги, пов'язані з визначенням та урахуванням ролі кожного дистрактора:
а) можливість реалізувати диференційований підхід до оцінювання помилок тестованого;
б) можливість установити причинно-наслідкові зв'язки між вибором дистрактора і моделлю знань тестованого;
в) можливість використовувати дистрактори спеціального призначення (наприклад, дистрактори-пастки для зменшення впливу випадкового вгадування правильної відповіді тощо).

3. Переваги, пов'язані зі створенням бази тестових завдань:
а) можливість забезпечити систематизоване зберігання великої кількості тестових завдань згідно з їх специфікацією (предметно-змістова орієнтація), модульно-блокове групування (за темою, за спрямованістю на перевірку певного елемента знань чи вмінь, за рівнем передбачуваної діяльності з розв'язання завдання, з індикацією характеристики завдання - його типу, способу подання, наявності випадковим чином генерованих елементів, способу оцінювання відповіді тощо);
б) можливість автоматично генерувати фасетні завдання. За розробленою моделлю завдання певні його елементи можуть бути згенеровані, наприклад, шляхом випадкового вибору значення із наперед заданого діапазону або переліку значень (водночас здійснюється і відповідний вибір еталону відповіді);
в) зручність редагування й модифікації тестових завдань (наприклад, із використанням можливостей середовища текстового процесора і т. ін.).

4. Переваги, пов'язані з формуванням тесту:
а) можливість автоматизованого формування тесту заданої структури;
б) можливість автоматизованого формування тесту заданої складності;
в) можливість автоматизованого створення інтегрованого тесту на матеріалі кількох тем навчальної дисципліни або кількох дисциплін (за наявності відповідної бази тестових завдань);
г) можливість формування заданої кількості еквівалентних варіантів тесту (за наявності відповідної організації бази даних тестових завдань).

5. Переваги, пов'язані з реалізацією процедури тестування:
а) можливість реалізації адаптивних алгоритмів тестування, що сприяє оптимізації процедури й підвищенню точності оцінювання;
б) можливість установлювати режим виконання тесту (порядок виконання завдань - заданий або довільний; час роботи над тестом - обмежений чи ні; виправлення наданих відповідей - допускається чи ні; оцінка результату виконання завдання - одразу або після завершення роботи над тестом), що дає зручності у використанні тестування для самооцінювання, самонавчання, а не тільки для контролю;
в) надання орієнтовної допоміжної інформації тестованому (час, який залишається для виконання тесту; кількість завдань тесту, кількість виконаних
завдань; номер завдання, що виконується, вказівник переходу до завдання із заданим номером; контекстні підказки та вказівки, до яких може звернутися тестований тощо);
г) мінімізація часу на тестування за рахунок запровадження зручних засобів оперування об'єктами на екрані, яке потрібно для надання відповіді
(перетягування об'єкта мишею, підсвічування вибраної відповіді, клік мишею на номері вибраного варіанта, використання спеціально створених інструментів, які полегшують надання відповіді на тестові завдання відкритого типу, тощо);
д) можливість організувати зовнішнє спостереження за поточним станом проходження тестування (інформація про поточний стан виконання тесту кожним із групи випробуваних може бути передана на комп'ютер викладача або на монітор для зовнішніх спостерігачів);
е) можливість реалізувати участь віддалених осіб у тестуванні (через Інтернет).

6. Переваги, пов'язані з оцінюванням результату виконання тестового завдання:
а) можливість застосувати спеціальний алгоритм для оцінювання правильності відповіді (з урахуванням вагової категорії вибраного варіанта, з оцінюванням частково правильної відповіді, з корекцією на припущення грубих помилок тощо);
б) можливість зменшити вплив випадкового вгадування відповіді (за рахунок аналізу результатів виконання ланцюжка логічно пов'язаних завдань; урахування часу, витраченого тестованим на розв'язання завдання; корекції результату згідно з попаданням тестованого в дистрактори-пастки).

7. Переваги, пов'язані з поданням результату тестування:
а) одержання результату тестування відразу після його завершення;
б) автоматичні фіксація і зберігання деталізованих даних про діяльність тестованого та її результати (особисті дані тестованого, дата проходження тестування, які саме завдання виконував і які відповіді дав, скільки часу витратив на виконання кожного завдання, характеристика правильності виконання окремих завдань і тесту в цілому тощо);
в) можливість оцінювати як рівень навчальних досягнень, так і структуру знань тестованого (поелементно);
г) можливість автоматично перенести підсумкові результати тестування в електронний журнал або стандартний бланк відомості;
д) можливість відтворити результати тестування у вибраній формі (числовій, табличній, графічній тощо);
е) можливість здійснити автоматичне переведення підсумкових результатів тестування в задану шкалу;
є) можливість реалізувати моніторинг і прогнозування навчальної діяльності кожного окремого учня;
ж) можливість контролювати якість навчального процесу на підставі статистичної обробки результатів групи учнів;
з) можливість оцінювання якості тесту і кожного його завдання на підставі накопичення і статистичної обробки результатів їх виконання;
и) можливість забезпечити конфіденційність індивідуальних результатів тестування і відкритість узагальненої інформації про структуру навчальних досягнень групи.